ผลร้ายของการติดสารเสพติด

          สารเสพติดทุกชนิดให้โทษและเป็นอันตรายต่อผู้เสพ  ครอบครัว  คนใกล้ชิด  ชุมชน  และประเทศชาติดังนี้

          1 โทษและอันตรายต่อสุขภาพของผู้เสพ

       สารเสพติดแต่ละชนิดจะให้โทษและอันตรายต่อสุขภาพของผู้เสพแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วสารเสพติดทุกชนิดให้โทษและอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพ

           2  โทษและอันตรายต่อครอบครัวและสังคม

       ผู้ติดสารเสพติดเป็นคนที่มีคุณภาพด้อยกว่าคนปกติ  เพราะมีวิถีทางการดำเนินชีวิตที่เป็นการทำลายสังคมทุกระดับ

       3 โทษและอันตรายต่อเศรษฐกิจของชาติ

       สารเสพติดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษต่อเศรษฐกิจคือสิ้นเปลืองค่าสารเสพติดโดยเปล่าประโยชน์ ต้องเสียค่าใช้จายในการรักษา  และยังเสียเวลาในการประกอบอาชีพอีกด้วย

         4 โทษและอันตรายต่อการปกครองของบ้านเมือง

       ด้วยทางราชการต้องดำเนินการด้านการปกครองเพื่อขจัดปัญหาสารเสพติดให้หมดไป  โดยพยายามให้ผู้ที่เสพติดอยู่เลิกเสพ  และป้องกันผู้คนที่ยังไม่ได้เสพไม่ให้หลงผิดไปเสพสารเสพติดจึงเป็นปัญหาต่อการปกครอง

     5  โทษและอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

       เนื่องจากสารเสพติดเป็นปัยหาระดับโลก  การที่มีสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งแพร่หลายในประเทศมากๆ หรือแพร่ไปยังประเทศอื่น ย่อมก่อให้เกิดภัยร้ายแรงและเป็นโทษต่อความมั่นคงของประเทศชาติได้

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม

           การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม  ควรจะมีกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัมนาเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคล  ชุมชน  และประเทศชาติ ได้แก่ กิจกรรม  5 ส

          กิจกรรม 5 ส  มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของบุคคล  ปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบรู้จักฝึกคิดในการแก้ไขปัญหา  เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สร้างนิสัยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย พัฒนาตนเอง  สังคม  และปรเทศชาติ ซึ่ง 5 ส  จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจึงควรเริ่มต้นที่ตัวเองเห็นความสำคัญของ 5 ส  ซึ่งเป็นรากฐานในการพัมนาทางด้านอื่นๆ

          ความหมาย 5 ส

          สะสาง คือ การแยกสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นให้ออกจากกัน  ทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปให้มากที่สุด

         สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของ  เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ในที่สะอาดใช้และเก็บในสภาพที่ปลอดภัย  ทุกคนดูแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือหรือเป็นอะไร

          สะอาด คือ การทำความสะอาดสถานที่  อุปกรณ์  สิ่งของเครื่องใช้เป็นประจำ

          สุขลักษณะ คือ สภาพที่สะอาดปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ สภาพและบรรยากาศมีลักษณะที่ดี  ก่อให้เกิดความสุขและสบายใจ

          สร้างนิสัย คือ การสร้างระเบียบ   การปฏิบัติที่ถูกต้องและทำเป็นประจำจนติดเป็นนิสัย

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเลือกเครื่องสำอาง

                ในปัจจุบันเราทุกคนแทบจะไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางได้เลย อย่างน้อยที่สุดก็คือ การใช้สบู่ และแชมพูสระผม นอกจากมีการใช้ครีมบำรุงผิว  แป้ง น้ำมันใส่ผม ตลอดจนน้ำหอม  เป็นต้น ประเภทของเครื่องสำอางที่มีปัญหา  ทำให้เกิดอันตรายที่พบค่อนข้างมากและพบอยู่บ่อยๆ ก็คือ เครืองสำอางที่มีตัวยาเป็นส่วนผสมอยู่ เพราะตัวยาบางชนิดออกฤทธิ์แรงและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ซึ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้เครื่องสำอาง  ได้แก่  การแพ้สารเคมี  การติดเชื้อ เนื่องจากมีเชื้อโรคต่างๆติดปนในเครื่องสำอาง และอันตรายที่เกิดกับผู้ใช้เครื่องสำอางไม่ถูกวิธีหรือใช้อย่างผิดๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือใช้ตามคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณที่เกินความจริง

               ดังนั้นในการเลือกใช้เครื่องสำอางจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางที่มีลักษณะไม่ปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น  ควรใช้เครื่องสำอางเฉพาะที่จำเป็น  ไม่ควรใช้เครื่องสำอางมากเกินไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว

              กฎหมายมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย  ทั้งในฐานะเฉพาะตัว  เช่น การกำหนดสิทธิ  หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆของบุคคลหรือในฐานะที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอันเป็นสังคมขั้นต้นของมนุษย์ เช่น การหมั้น  สมรส ฯลฯ  ดังนั้นเราจึงควรจะศึกษาให้รู้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวที่สำคัญมีอะไรบ้าง  เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องหมาะสม  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและครอบครัวของเรา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การใช้ภาษาไทย

          ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของเรา  ดั้งนั้นเราเป็นคนไทยเราก็ควรใช้ภาษาไทยให้ถุกต้อง อ่านออกเสียงให้ถุกต้องชัดเจนและเขียนด้วยตังบรรจงและถูกอักขรวิธีการเขียน  คนไทยควรภูมิใจที่ชาติของเรามีภาษาใช้เอง  มีทั้งถ้อยคำ  สำเนียง  หลักเกณฑ์การใช้ภาษาอย่างเรียบร้อย เหมาะสม คนไทยในสังคมปัจจุบันจึงควรภูมิใจ รักและหวงแหนภาษาไทย  ด้วยการใช้ภาษาให้ถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  มีความชื่นชมยกย่องผู้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เหมาะสม  เพราะภาษาไทยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น